§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy https://traptech.pl/ prowadzony jest przez spółkę TrapTech sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, KRS 0000880211, NIP 8652575699, REGON 387993550, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta, wypełniany podczas składania pierwszego Zamówienia
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykonuje na rzecz swojej działalności gospodarczej lub zawodowej czynności związane z zakupem produktów lub usług oferowanych przez Sklep,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  7. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawcę,
  8. Produkt – dostępne w Sklepie internetowym licencje na oprogramowanie,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego https://traptech.pl/, świadczonych drogą elektroniczną, jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
 8. Kupujący uzyskuje dostęp do licencji na okres określony w karcie produktu. 

§ 2.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta podczas składania pierwszego Zamówienia.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: office@traptech.pl

§ 3.

WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, wyłącznie poprzez stronę internetową https://traptech.pl/
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym,
  2. płatność internetową za pomocą systemu płatności PayU
 7. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Po prawidłowym złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje dostęp do zakupionego Produktu za pośrednictwem poczty e-mail

§ 4.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:
  1. Kupujący wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży (14 dni), oraz
  2. Kupujący został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli nie zostały spełnione warunki §4 pkt. 1.1 oraz §4 pkt 1.2 konsumentowi przysługuje możliwość zwrotu towaru w terminie 30 dni od zakupu.

§ 5.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy kierować drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail office@traptech.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  3. opis wady oraz datę jej powstania.
 3. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Sprzedawce nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania produktu.

§ 6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem Umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 7.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie Produkty oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://traptech.pl/ są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://traptech.pl/, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].
 5. Kupujący zobowiązany jest do nieprzekazywania nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kupującemu na mocy licencji Kupującego, o której mowa w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek.
 7. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktów,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  5. oddawania w najem Produktu,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w powyższych punktach, Sprzedawca wezwie Kupującego do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kupującego. W przypadku niedostosowania się Kupującego do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji Kupującego lub innych praw do Produktu.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Regulamin

Scroll Top